+ pesquisa avançada

Rima com trono

tro.no 2 sílabas

palavras + usadas em obras literárias

Click na palavra para copiar

Ordernar por:
Formato:
 • acciono
 • tetrágono
 • isógono
 • sugestiono
 • opistótono
 • orágono
 • homófono
 • assíncrono
 • carbono
 • mamono
 • sintrono
 • ortógono
 • equaciono
 • ácrono
 • susquedono
 • mono
 • colono
 • sazono
 • polígono
 • carrilhono
 • condiciono
 • êufono
 • propulsiono
 • sono
 • quimono
 • isótono
 • homótono
 • pleurotótono
 • gigantófono
 • aprovisiono
 • tetradecágono
 • ortótono
 • hipnofono
 • percepciono
 • embono
 • reequaciono
 • questiono
 • insurrecciono
 • melíssono
 • síspono
 • octógono
 • supervisiono
 • facciono
 • oxítono
 • bíssono
 • correlaciono
 • tautófono
 • epígono
 • convulsiono
 • pensiono
 • luctíssono

palavras + usadas em poemas

Click na palavra para copiar

Ordernar por:
Formato:
 • emociono
 • patrono
 • reescalono
 • fracciono
 • sono
 • lesiono
 • dono
 • abastono
 • congestiono
 • dimensiono
 • uníssono
 • canhono
 • acciono
 • diácono
 • peticiono
 • decágono
 • homófono
 • destrono
 • betono
 • posiciono
 • ovaciono
 • direcciono
 • nono
 • pressiono
 • contorciono
 • condiciono
 • desapaixono
 • abandono
 • ortógono
 • ambiciono
 • reposiciono
 • polígono
 • revoluciono
 • sazono
 • concessiono
 • decepciono
 • telefono
 • ressono
 • barítono
 • confecciono
 • colono
 • anglófono
 • átono
 • proporciono
 • pentágono
 • ozono
 • inspecciono
 • russófono
 • timono
 • requestiono
 • ocasiono

palavras + usadas na língua portuguesa

Click na palavra para copiar

Ordernar por:
Formato:
 • governo
 • hispano
 • sono
 • peruano
 • sereno
 • retorno
 • cristiano
 • muçulmano
 • inverno
 • colombiano
 • terreno
 • iraniano
 • techno
 • reno
 • humano
 • hino
 • oportuno
 • fenómeno
 • uno
 • celestino
 • herculano
 • albano
 • dano
 • alcino
 • italiano
 • patrono
 • metropolitano
 • signo
 • ano
 • masculino
 • diamantino
 • feminino
 • barítono
 • nono
 • vaticano
 • caetano
 • interno
 • menino
 • queniano
 • fino
 • chileno
 • interregno
 • sino
 • madrileno
 • eterno
 • americano
 • faustino
 • outono
 • bovino
 • transmontano
 • marcelino

palavras + curtas

Click na palavra para copiar

Ordernar por:
Formato:
 • uníssono
 • sono
 • isótono
 • homófono
 • desabono
 • trítono
 • isógono
 • orágono
 • gonono
 • secciono
 • acciono
 • ábsono
 • emociono
 • monófono
 • ratono
 • ronrono
 • ácrono
 • azeitono
 • barbono
 • abrótono
 • nono
 • abastono
 • fanchono
 • rizógono
 • dísfono
 • alófono
 • hexágono
 • neógono
 • resmono
 • polígono
 • homótono
 • outono
 • áfono
 • ingono
 • santono
 • mógono
 • ressono
 • xigono
 • epígono
 • ono
 • clono
 • tritono
 • príono
 • gelono
 • destrono
 • prógono
 • raciono
 • mono
 • ortótono
 • escalono
 • menciono

palavras c/ mesmo número de sílabas

Click na palavra para copiar

Ordernar por:
Formato:
 • agno
 • grano
 • magno
 • praino
 • guino
 • clono
 • cerno
 • reno
 • dono
 • pleno
 • pano
 • asno
 • ramno
 • ano
 • bruno
 • nano
 • toino
 • freno
 • hino
 • signo
 • tisno
 • leino
 • sino
 • carno
 • neno
 • trino
 • breuno
 • saino
 • fino
 • puno
 • tino
 • regno
 • sono
 • mano
 • morno
 • perno
 • corno
 • sorno
 • nono
 • diurno
 • maino
 • bano
 • cono
 • dreno
 • borno
 • terno
 • prino
 • mono
 • treino
 • rino

palavras mescladas

Click na palavra para copiar

Ordernar:
Formato:
 • arquitrono
 • eneágono
 • epígono
 • acondiciono
 • tono
 • tipótono
 • hipértono
 • timono
 • pentágono
 • carbono
 • provisiono
 • parafisógono
 • convenciono
 • termofono
 • canhono
 • ozono
 • arquégono
 • epífono
 • miriágono
 • monófono
 • sugestiono
 • mangono
 • colono
 • polícrono
 • rizógono
 • príono
 • acantono
 • neógono
 • particiono
 • oxítono
 • maquimono
 • pilono
 • dígono
 • opsígono
 • oxígono
 • equíssono
 • grafofono
 • filédono
 • percepciono
 • flutíssono
 • emprostótono
 • lecciono
 • pleurotótono
 • quimono
 • dono
 • síncrono
 • unítono
 • forótono
 • mógono
 • raciono

Ver também

palavra copiada